सानो सौर मोड्युल

 • MONO-90W And PLOY-90W

  MONO-90W र PLOY-90W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 40

  मोनो -90 W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H988

  मोनो-W ० डब्लु नेट वजन प्रति फूस: २४१..6 किलो

  मोनो-W ० डब्लू सकल तौल प्रति प्यालेट: २ 1 १..6 किलो

  PLOY-90W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × Hl, 074

  PLOY-90W फ्यालेट प्रति नेट वजन: २6..8 किलो

  PLOY-90W प्रति फूस सकल तौल: ३१6. kg किलो

 • MONO-80W And PLOY-80W

  MONO-80W र PLOY-80W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 40

  मोनो -80 W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H861

  मोनो-80० डब्ल्यू प्रति फलेट शुद्ध वजन: २०४.४ किलो

  मोनो-80० डब्ल्यू सकल वजन प्रति फूस: २५४.४ किलो

  PLOY-80W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H827

  PLOY-80W फलेट प्रति शुद्ध वजन: 225.6 किलो

  PLOY-80W प्रति फूस सकल वजन: २5५..6 किलो

 • MONO-60W And PLOY-60W

  मोनो -60 W र PLOY-60W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 40

  मोनो -60 W फूस आयाम (मिमी): Ll, 110 × W624 × H827

  मोनो -60 डब्ल्यू प्रति फलेट नेट वजन: 167.6 किलो

  मोनो -60 डब्ल्यू सकल वजन प्रति Palle: 217.6 किलो

  PLOY-60W फूस आयाम (मिमी): L661 × Wl, 110 × H827

  PLOY-60W फ्यालेट प्रति नेट वजन: १4४ किलो

  PLOY-60W सकल वजन प्रति Palle: २३४ किलो

 • MONO-50W And PLOY-50W

  मोनो -50 W र PLOY-50W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 40

  मोनो -50 W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H649

  मोनो -50 W प्रति फूस शुद्ध वजन: 142.8 किलो

  मोनो -५० डब्ल्यू सकल तौल प्रति प्यालेट: १ .8 .२.8 किलो

  PLOY-50W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H687

  PLOY-50W प्रति फूस शुद्ध वजन: १५6.४ किलो

  PLOY-50W प्रति फूस सकल वजन: 206.4 किलो

 • MONO-100W And PLOY-100W

  MONO-100W र PLOY-100W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 40
  मोनो -100 W फूस आयाम (मिमी): L944 × Wl, 110 × H827
  मोनो -१०० डब्लु नेट वजन प्रति फूस: २6..4 किलो
  मोनो -१०० डब्ल्यू सकल वजन प्रति फूस: ३१6.४ किलो
  PLOY-100W फूस आयाम (मिमी): Ll, 038 × Wl, 110 × H827
  PLOY-100W फ्यालेट प्रति नेट वजन: 294.4 किलो
  PLOY-100W सकल वजन प्रति फूस: ३४४.४ किलो
 • ONO-120W And PLOY-120W

  ONO-120W र PLOY-120W

  प्यालेट प्रति मात्रा: ३५

  मोनो -120 W फूस आयाम (मिमी): Ll, 049 × Wl, 150 × H827

  मोनो -120W प्रति फूस शुद्ध वजन: 312.55 किलो

  MONO-120W सकल वजन प्रति फूस: 362.55 किलो

  PLOY-120W फूस आयाम (मिमी): Ll, 150 × Wl, 156 × H827

  PLOY-120W फलेट प्रति शुद्ध वजन: 345.45 किलो

  PLOY-120W प्रति फूस सकल तौल: 395.45 किलो

 • MONO-3W And PLOY-3W

  MONO-3W र PLOY-3W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 900

  फूस आयाम (मिमी): L860 x W1,062 x H721

  प्रति फलेट शुद्ध वजन: ३४२ किलो

  सकल तौल प्रति प्यालेट: ३ 2 २ किलो

 • MONO-160W And PLOY-160W

  MONO-160W र PLOY-160W

  प्यालेट प्रति मात्रा: ३५

  फूस आयाम (मिमी): L1,150 × W1,366 × H827

  प्रति फलेट शुद्ध वजन: 409.85 किलो

  सकल तौल प्रति प्यालेट: 459.85 किलो

  PLOY-160W फूस आयाम (मिमी): Ll, 150 × Wl, 509 × H827

  PLOY-160W फलेट प्रति शुद्ध वजन: 453.95 किलो

  PLOY-160W प्रति फूस सकल वजन: 503.95 किलो

 • MONO-6W And PLOY-6W

  MONO-6W र PLOY-6W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 720

  मोनो -6 डब्ल्यू फूस आयाम (मिमी): Ll, 002 × Wl, 062 × H721

  मोनो -6 डब्ल्यू प्रति फलेट शुद्ध वजन: 403.2 किलो

  मोनो -6 डब्ल्यू सकुशल वजन प्रति फूस: 453.2 किलो

  PLOY-6W फूस आयाम (मिमी): Ll, 162 × Wl, 062 × H721

  PLOY-6W प्रति फूस शुद्ध वजन: ४8 किलो

  PLOY-6W फूस प्रति सकल वजन: 518 किलो

 • MONO-12W And PLOY-12W

  मोनो -12 W र PLOY-12W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 720

  फूस आयाम (मिमी): Ll, 434 × Wl, 062 × H889

  प्रति फलेट शुद्ध वजन: 748.8 किलो

  सकल तौल प्रति प्यालेट: 798.8 किलो

  PLOY-12W फूस आयाम (मिमी): Ll, 414 × Wl, 062 × Hl, 009

  PLOY-12W फलेट प्रति शुद्ध वजन: 871.2 किलो

  PLOY-12W फूस प्रति सकल वजन: 921.2 किलो

 • MONO-20W And PLOY-20W

  MONO-20W र PLOY-20W

  मोनो -20 W प्यालेट प्रति मात्रा: 360

  मोनो -20W फूस आयाम (मिमी): Ll, 137 × Wl, 062 × H860

  MONO-20W फ्यालेट प्रति नेट वजन: 576 किलो

  मोनो -२० डब्लू सकल तौल प्रति प्यालेट: 26२26 किलो

  PLOY-20W प्यालेट प्रति मात्रा: 240

  PLOY-20W फूस आयाम (मिमी): L842 × Wl, 062 × H860

  PLOY-20W फूस आयाम (मिमी): ४२४..8 किलो

  PLOY-20W फूस आयाम (मिमी): ४4४..8 किलो

 • MONO-40W And PLOY-40W

  MONO-40W र PLOY-40W

  प्यालेट प्रति मात्रा: 80

  मोनो -40 W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H928

  मोनो -40 डब्ल्यू प्रति फलेट शुद्ध वजन: 216 किलो

  मोनो -४० डब्लू सकल तौल प्रति फलेट: २6 किलो

  PLOY-40W फूस आयाम (मिमी): L697 × Wl, 110 × H998

  PLOY-40W फलेट प्रति शुद्ध वजन: २४४ किलो

  PLOY-40W प्रति फूस सकल तौल: २ 4 ४ किलो